Ce credem

La baza convingerile noastre religioase, se află Biblia.

Credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu şi singura noastră normă în viaţa de credinţă (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21)

Credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Credem că Dumnezeu la început, a făcut cerurile şi pământul (Geneza 1:1)

Credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărână (Geneza 1:26; 2:27; 1 Tesaloniceni 5:23)

Credem că păcatul a intrat în lume din cauza neascultării omului de porunca lui Dumnezeu (Geneza 2:16-17)

Credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos (loan 1:17; Efeseni 2:4-7)

Credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocăinţă şi naşterea din nou

 • Credinţa: vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17; Evrei 11:1, 2 Corinteni 4:18)
 • Pocăinţa: este o poruncă a Domnului Isus (Marcu 1:14-15). Ea reprezintă întoarcerea omului la Dumnezeu de pe căile rătăcite ale păcatului (Isaia 55:7), schimbarea totală a vieţii vechi cu una nouă, după Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 2:4)
 • Naşterea din nou: nimeni nu poate deveni un copil al lui Dumnezeu, dacă nu este, mai întâi, născut din nou (loan 3:5-8) prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt (Ioan 3:5, Iacov 1:18, 1 Petru 1:23, Tit 3:5)
 • Răpirea Bisericii. Credem în răpirea Bisericii înainte de arătarea Domnului Isus Hristos pe norii cerului şi înainte de necazul cel mare (Isaia 26:20-21; Luca 21:40-44; Luca 17:34-36; 1 Corinteni 15:40-44; 1 Tesaloniceni 4:13-18)
 • Necazul cel mare şi arătarea lui Anticrist – după răpirea Bisericii şi ridicarea Duhului Sfânt, care astăzi opresc arătarea Anticristului (2 Tesaloniceni 2:7-8; Matei 24:21; Apocalipsa 6)
 • Venirea Domnului Isus Hristos în slavă (Matei 24:29-30; Marcu 13:24-26)
 • Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ sau Mileniul (Matei 6:10; Apocalipsa 20:4)
 • Învierea universală şi judecata din urmă. (Luca 23:43; Filipeni 1:23; Apocalipsa 14:13; Apocalipsa 20:11,12; Apocalipsa 20:12; Romani 2:12)
 • Cerul nou şi pământul cel nou. Viaţa veşnică. Viaţa veşnică este de obârşie divină şi este un dar al lui Dumnezeu (Romani 6:23; Evrei 7:16). Ea este promisă credincioşilor (1 Ioan 2:25; 2 Timotei 1:1) şi se capătă de la Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos (1 Ioan 5:11; Ioan 3:15)

Credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor (Faptele Apostolilor 10:43; 1 loan 1:9)

Credem că îndreptăţirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos şi se primeşte prin credinţă, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea. Deci nimeni nu poate să se îndreptăţească înaintea lui Dumnezeu prin faptele lui proprii şi nici prin faptele Legii Vechiului Testament (Filipeni 3:9; loan 1:12; Romani 8:1; Ioan 3:16)

Credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea (Romani 6:22)

Credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de apropiere de divinitate

Credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Botezul în apă este rânduit de Însuşi Domnul nostru Isus Hristos (Matei 28:19). El este un simbol al morţii faţă de păcat, al învierii la o viaţă nouă în Hristos (Romani 6:1-4). ÎI pot primi cei care cred şi mărturisesc credinţa (Marcu 16:16, Faptele Apostolilor 8:36)

Credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Isus Hristos (Matei 26:28; Luca 22:19-20)

Credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor (Ioan 13:14)

Credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl prin Fiul (Ioan 15:26). Botezul cu Duhul Sfânt este o pecete pentru ziua răscumpărării (Efeseni 4:30), o arvună a moştenirii (Efeseni 1:13-14), putere de sus pentru slujba mărturisirii Evangheliei depline (Faptele Apostolilor 1:8)

Credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri. În urma botezului cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt împarte după cum El voieşte diferite daruri duhovniceşti. Sfânta Scriptură ne vorbeşte despre nouă daruri: vorbirea despre înţelepciune, vorbirea despre cunoştinţă, credinţa, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, deosebirea duhurilor, proorocia, vorbirea în felurite limbi şi tălmăcirea limbilor (1 Corinteni 12:1-10)

Credem că atât naşterea din nou, cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este recolta unei vieţi sfinte, după ce am devenit copiii lui Dumnezeu, născuţi din nou, cârmuiţi de Duhul Sfânt în toate privinţele (Galateni 5:22-23)

Credem în vindecările divine (Matei 8:16-17). Vindecarea se poate obţine prin credinţă personală (Luca 8:48), prin darul de vindecare (1 Corinteni 12:9; Faptele Apostolilor 3:6) sau prin rugăciunea rostită cu credinţă în urma ungerii cu ulei a bolnavilor (Iacov 5:14-16)

Credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu. Cuvântul „Biserică“ este echivalentul a ceea ce în limba greacă se numeşte „Eklesia“ şi înseamnă „adunarea celor chemaţi“. În înţelesul Sfintelor Scripturi, ea este universală, cuprinde pe toţi credincioşii timpurilor trecute şi prezente, care, auzind glasul lui Isus, s-au hotărât să se întoarcă cu pocăinţă la Domnul, urmând învăţăturile Domnului nostru Isus Hristos şi ale apostolilor Săi (1 Corinteni 1:2-2; 2 Corinteni 6:14-18)

Credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică (Efeseni 4:11)

Credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinaţi în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptăţiţi să facă acest lucru (Faptele Apostolilor 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit 1:5)

Credem că toţi membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi. Nimeni nu poate să devină membru în Biserica lui Dumnezeu Penticostală decât numai după ce şi-a însuşit principiile de credinţă

Credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu (Geneza 2:18-24, Matei 19:5)

Credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor. Copiii credincioşilor sunt sfinţi (1 Cor. 7:14). Ei totuşi vor fi aduşi la binecuvântare, unde, după exemplul Domnului Isus (Matei 19:13-15; Marcu 10:13-16), copiii mici sunt luaţi în braţe, iar peste cei mai mari se pun mâinile, rostindu-se textul de binecuvântare din Numeri 6:24-27, în timp ce li se pronunţă numele

Credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios. (1 Corinteni 16:1-2; 2 Corinteni 8:1-15)

Credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte (1 Timotei 2:9-10; 1 Petru 3:1-6)

Credem că duminica este ziua Domnului. Serbăm această zi în amintirea învierii Domnului Isus Hristos, după modelul creştinilor din Biserica primară (1 Corinteni 16:2; Faptele Apostolilor 20:7; 2:1; Ioan 20:19-20)

Credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului. (1 Petru 2:13-17; Tit 3:1,2)

Credem că suntem datori să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă (Marcu 9:38, 39; Filipeni 3:16)

Credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma

 • Răpirea Bisericii. Credem în răpirea Bisericii înainte de arătarea Domnului Isus Hristos pe norii cerului şi înainte de necazul cel mare (Isaia 26:20-21; Luca 21:40-44; Luca 17:34-36; 1 Corinteni 15:40-44; 1 Tesaloniceni 4:13-18)
 • Necazul cel mare şi arătarea lui Anticrist – după răpirea Bisericii şi ridicarea Duhului Sfânt, care astăzi opresc arătarea Anticristului (2 Tesaloniceni 2:7-8; Matei 24:21; Apocalipsa 6)
 • Venirea Domnului Isus Hristos în slavă (Matei 24:29-30; Marcu 13:24-26)
 • Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ sau Mileniul (Matei 6:10; Apocalipsa 20:4)
 • Învierea universală şi judecata din urmă. (Luca 23:43; Filipeni 1:23; Apocalipsa 14:13; Apocalipsa 20:11,12; Apocalipsa 20:12; Romani 2:12)
 • Cerul nou şi pământul cel nou. Viaţa veşnică. Viaţa veşnică este de obârşie divină şi este un dar al lui Dumnezeu (Romani 6:23; Evrei 7:16). Ea este promisă credincioşilor (1 Ioan 2:25; 2 Timotei 1:1) şi se capătă de la Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos (1 Ioan 5:11; Ioan 3:15)

Pentru mai multe detalii, te invităm să treci pragul bisericii noastre.